Stefnumiðuð áætlun Ríkiseigna

Kjarnastarfsemi

 

Málaflokkur:

Starfsemi Ríkiseigna fellur undir eignaumsýslu ríkisins, málaflokkur 5.2

Hlutverk

 

 • Hlutverk Ríkiseigna er að tryggja örugga og hagkvæma umsýsla jarða, annarra fasteigna og auðlinda í eigu ríkisins sem stofnunin hefur umsjón með. Um stofnunina og verkefni hennar gilda ekki sérlög heldur starfar hún á grundvelli laga um opinber fjármál.

 Framtíðarsýn:

 • Að Ríkiseignir verði fyrsti kostur ríkisins þegar kemur að umsýslu fasteigna, jarðeigna og auðlinda.

Helstu verkefni og áherslur:

 •  Almenn umsjón, fyrir hönd ríkissjóðs, með lóðum, landspildum, jörðum, öðrum fasteignum og auðlindum.
 • Þjónusta við leigutaka, ábúendur og aðra samstarfs- eða hagsmunaaðila.
 • Útleiga ríkishúsnæðis og innheimta húsaleigu fyrir afnotin.
 • Endurleiga fasteigna sem stofnunin hefur leigt á almennum markaði.
 • Umsjón með útleigu og ábúð á ríkisjörðum og innheimtu jarðarafgjalda.
 • Viðhald og endurbætur á fasteignum, með það að markmiði að þær viðhaldi verð- og notagildi sínu sem og menningarlegum verðmætum.
 • Rekstur fasteigna að því marki sem það er ekki á ábyrgð leigutaka.
 • Halda greinargóðan gagnagrunn (staðsetning, stærð, eigindi, umráð, nýting) um jarðir, aðrar fasteignir og auðlindir í eigu ríkisins.
 • Stuðla að hagkvæmri nýtingu eigna og auknum tekjum af þeim.
 • Vinna að langtímaáætlun um jarðir, aðrar fasteignir og auðlindir varðandi framtíðareignarhald, nýtingu og mögulega hagræðingu.
 • Stefnt er að auknu samstarfi við Framkvæmdasýslu ríkisins í tengslum við þróun á eignaumsýslu ríkisins og framkvæmda- og fjárfestingaráætlunar til langs tíma með áherslu á að bæta áætlunargerð ríkisins á þessu sviði.

Fyrirsjáanlegar breytingar:

 • Breyting á reikningsskilareglum mun hafa áfram veruleg áhrif á verkefni stofnunarinnar, verklag og umfang á næstu misserum, einkum hvað varðar innleiðingu markaðsleigu við leigu húsnæðis til ríkisstofnana, mat á virði eignasafnsins og reikningsskil því tengdu.
 • Fjölgun verkefna í tengslum við aukið fé til framkvæmda vegna fjárfestingarátaks ríkisstjórnarinnar sem endurspeglast í auknu umfangi áranna 2020 og 2021. Vegna fjárfestingarátaks ríkisstjórnarinnar var endurskoðaðri rekstraráætlun fyrir árið 2020 skilað inn síðastliðinn september.

Hér má sjá skjalið í heild sinni.