Stefnur Ríkiseigna

Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun Ríkiseigna er gerð með vísan í lög nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Í áætluninni felst að:

  • Konur og karlar skulu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Með kjörum er átt við almennar launagreiðslur fyrir störf, auk frekari þóknana, beinna og óbeinna. Einnig skulu þau njóta sömu kjara hvað varðar lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár. Launaákvarðanir skulu taka mið af umfangi og ábyrgð starfa sem geta verið ólík en jafnverðmæt. Þær mega ekki fela í sér kynjamismun og mismunandi kjarasamningar réttlæta ekki kynbundinn launamun.
  • Ávallt skal ráða þann hæfasta til starfa og skulu jafnréttissjónarmið metin til jafns við önnur sjónarmið.  Stofnunin mun gæta þess að einstaklingum verði ekki mismunað við úthlutun verkefna eða við tilfærslu í störfum.
  • Konur og karlar skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru í því skyni að auka hæfni í starfi. Haldin skal skrá um hverjir fara á námskeið og hvaða námskeið.
  • Bæði kynin njóti sömu möguleika til að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Starfsmönnum skal einnig gert kleift að minnka við sig vinnu tímabundið vegna fjölskylduábyrgðar eftir því sem unnt er, svo sem vegna umönnunar barna og sjúkra fjölskyldumeðlima. Starfsmenn skulu eiga möguleika á hlutastarfi og sveigjanlegum vinnutíma eftir því sem aðstæður leyfa.

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að einstökum ákvæðum jafnréttisáætlunar og jafnréttislaga sé framfylgt.


Starfs- og siðareglur

Verkefni Ríkiseigna eru einkum útleiga á fasteignum til stofnana ríkisins og að verja síðan tekjum af útleigu til viðhalds og endurbóta á þessum sömu fasteignum. Ráðstöfunarfé er verulegt og það liggur því í hlutarins eðli að umsýsla verðmæta og ráðstöfun fjármuna getur leitt til hagsmunaárekstra. Til hagsmunaaðila í því sambandi teljast notendur húsnæðis, verktakar, birgjar og ráðgjafar. Reglur þessar eru settar til að tryggja, svo sem kostur, er að ekki komi til óeðlilegra hagsmunaárekstra þar sem starfsmenn Ríkiseigna koma við sögu. Þeim er einnig ætlað að stuðla að góðum viðskiptaháttum þar sem vönduð stjórnsýsla er sett ofar persónulegum hagsmunum.

Reglurnar eru til frekari áréttingar á almennum leiðbeiningum sem settar eru fram í dreifibréfi fjármálaráðuneytis nr. 1/2006; „Viðmið fyrir góða starfshætti ríkisstarfsmanna“.

Ráðvendni í samskiptum við hagsmunaaðila

Mikilvægt er að afstaða starfsmanna og framkoma í allri málsmeðferð sé gagnrýnin og vönduð. Þýðingarmikið er í því sambandi að geta rökstutt ákvarðanir og verklag út frá faglegum forsendum. Til faglegra forsendna teljast m.a. lagaleg fyrirmæli og verklagsreglur Ríkiseigna. Starfsmenn skulu fara vel með almannafé, gæta þess að það sé vel nýtt og ekki notað á annan hátt en ætlast er til samkvæmt fyrirmælum eða eðli máls. Álitamál skal bera undir viðkomandi yfirmann.

Ríkiseignir leggja áherslu á góða samvinnu við viðskiptavini sína. Gerðar eru kröfur til starfsmanna um hæfi, hlutleysi og málefnalega afstöðu í starfi. Starfsmenn þurfa að gera sér skýra grein fyrir þeim þáttum sem geta haft áhrif á hæfi þeirra og sjá til þess að yfirmönnum sé kunnugt um þá. Þar koma til álita fjárhagslegir hagsmunir, frændsemi, vensl, kunningjatengsl og annað það sem gæti gert samskipti við hagsmunaaðila tortryggileg. Reglum um hæfi er ekki aðeins ætlað að tryggja óhlutdrægar ákvarðanir heldur einnig að viðhalda trausti innan stofnunar og utan.

Gagnsæi og jafnræði eru mikilvægir þættir þegar kemur að ákvörðun um ráðstöfun á opinberu fé. Virða skal þau sjónarmið í samskiptum við hagsmunaaðila, svo sem kostur er.

Gjafir og einkaviðskipti

Starfsmenn mega ekki taka við gjöfum, þjónustu eða öðrum framlögum frá hagsmunaðilum, sem gætu verið álitin eða til þess ætluð að hafa áhrif á breytni viðkomandi. Starfsmönnum er aðeins heimilt að þiggja tilboð um afslátt af vöru eða þjónustu að það sé innan eðlilegra marka, enda standi þau tilboð öllum starfsmönnum til boða. Þessi viðskipti mega þó aldrei vera þess eðlis að þau dragi úr hæfi og heilindum starfsmanns eða gefi tilefni til grunsemda um slíkt.

Heimild til að þiggja boð viðskiptavina, umfram það sem að framan segir, s.s. heimsóknir til fyrirtækja, boðsferðir, námskeið eða önnur fríðindi, skal liggja fyrir frá framkvæmdastjóra. Slík þátttaka skal kostuð af Ríkiseignum, leiði hún til útgjalda. Gengið er út frá því að þátttakan hafi engin einkenni gjafar. Hafa skal samráð við framkvæmdastjóra leiki vafi á því hvort gjöf eða boð teljist hófleg. Fái einhver óeðlileg tilboð eða hótanir í tengslum við störf sín fyrir stofnunina ber viðkomandi að tilkynna það framkvæmdastjóra.

Brot á siðareglum

Starfsmaður sem verður var við ólögmæta eða ótilhlýðilega háttsemi, skal koma upplýsingum um slíkt til þar til bærra aðila, allt eftir eðli máls. Starfsmaður sem í góðri trú greinir á réttmætan hátt frá slíkri háttsemi, skal á engan hátt gjalda þess. Starfsmaður sem sjálfur sýnir af sér ótilhlýðilega háttsemi samkvæmt reglum þessum eða leiðbeiningum fjármálaráðuneytis, getur átt von á áminningu eða uppsögn úr starfi.